Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

 

OBSAH

 

 

ÚVOD

Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro všechny námi uzavřené kupní smlouvy a vztahují se bez nutnosti upozornění i na veškeré budoucí smlouvy s našim obchodním partnerem, pokud písemnou smlouvou nebyly dohodnuty podmínky jiné, přesně specifikované.

zpět

 

CENA
Ceny uvedené v ceníku jsou prodejní ceny v Kč bez DPH v místě Praha. V ceně nejsou zahrnuty náklady na balení, pojištění, dopravu, poštovné. Ceny nebo slevy z cen nabídnuté ústně jsou platné až po jejich písemném potvrzení. Ceny jsou volné, dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny bez předchozího uvědomění. Na zboží objednané mimo internetový obchod (např.telefonicky apod.) se vztahuje manipulační přirážka ve výši 5% z internetové ceny. Pokud celková cena zboží nedosáhne 500,-Kč je účtována manipulační přirážka ve výši 50,-Kč. Objednávky uplatněné v ČR do hodnoty 100,-Kč bez DPH nezasíláme. Z důvodů vysokých nákladů spojených s vývozem zboží požadujeme minimální výši exportní objednávky v hodnotě 100,- EUR. V případě zajišťování náhradních dílů, u kterých zákazník nezná jeho přesnou specifikaci (číslo pozice detailu, anglický název) účtujeme 300,- Kč jako mimořádné náklady spojené s vyjasňování rozsahu objednávky. Máme právo rozdělit objednávku do částečných dodávek. Tyto jsou považovány za nezávislé dodávky a musí být zaplaceny zvlášť.

zpět

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Pro první kupní smlouvy je požadována platba předem, nebo poštovní dobírky. Při dodávkách výrobků podle přání zákazníka (zboží neuvedené v naší nabídce) je požadována platba předem, nebo některá z forem bankovních záruk. V ustálených obchodních vztazích probíhá financování na základě faktury zaslané nebo předané zákazníkovi po dodání zboží s tím, že splatnost faktury je 14 dní.

Při nedodržení lhůty splatnosti faktury je odběratel zavázán uhradit za každý den překročení lhůty splatnosti 0,05% z fakturované částky.

Až do doby zaplacení zůstává zboží majetkem dodavatele.

zpět

 

TERMÍN DODÁNÍ
Dodávky jsou buď okamžité, kdy se vyřizují bezprostředně po dojití objednávky a vykrývají se do možnosti skladových zásob a k nedodávkám se již nevrací, nebo termínové, kdy dodávka se potvrzuje odběrateli. Zaslání faktury platí jako potvrzení kupní smlouvy.

Námi navržený termín dodání je nezávazný. Okolnosti vyšší moci, stávky, války nás opravňují ustoupit částečně, či plně od našich závazků, aniž bychom byli povinni hradit škody objednatele.

zpět

 

DODACÍ PODMÍNKY
Pro státy EU

osobní odběr: Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
zasílání přepravní službou:Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Česká pošta a.s. nebo Balíkovna. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. U velmi těžkých a objemných zásilek je zboží doručeno s pomocí specielní spediční služby. Cena přepravy se řídí dle ceníku přepravní služby aktuálního v den objednávky a je Vám navržena před našim potvrzením objednávky.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@pjnovak.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno jen podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

zpět

 

DODACÍ PODMÍNKY
Export do zemí EU (s výjimkou České republiky a Slovenska)
Při odběru zboží, jehož fakturační hodnota je nižší než 250,-EUR účtujeme navíc paušál 15 EUR.
V případě nového zákazníka, jehož sídlo je na území EU a který chce uplatňovat odpočet DPH, požadujeme předložení dokladu o registraci živnosti a plátcovství daně- DIČ (VAT).

U velmi těžkých a objemných zásilek je prováděna individuelní kalkulace dopravného. Pokud není dohodnuto jinak, je zboží odesláno až po odsouhlasení celkové zásilky odběratelem.

Při dodávkách zboží na Slovensko, jejichž objem je vyšší než 100,-EUR a váha nepřekročí 5kg, je účtováno dopravné shodné, jako na území ČR. U větších zásilek prosím vyčkejte na vystavení proforma faktury.

zpět

 

DODACÍ PODMÍNKY
Export mimo země EU
Je prováděna individuální kalkulace expedičních nákladů s ohledem na váhu a místo dopravovaného zboží. Pokud není dohodnuto jinak, je zboží odesláno až po odsouhlasení celkové zásilky odběratelem.

zpět

 

REKLAMACE A VRACENÍ ZÁSILEK
Každý zákazník, kterému bylo zasláno zboží na adresu v České republice, může vrátit výrobek do 14 dnů od doby jeho převzetí za následujících podmínek:

Odstoupení od smlouvy – platí pouze pro tuzemského koncové spotřebitele
(neplatí pro obchodní partnery (dealery) a exportní zásilky)

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu p.j.novak@telecom.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:........................". Datum a podpis.
Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. U poškozené zásilky je třeba s dopravcem sepsat škodní protokol a zaslat ho neprodleně na adresu info@pjnovak.cz
Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:
dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem
na dodávku spotřebního zboží (jako např. spraye, křídy, tužky, kličkaře, nůžky, chapače, jehly...a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
na zboží pořízené na leasing či splátky.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Vracení zboží v termínu delším než 14 dní je možné jen s písemným souhlasem dodavatele. Je-li vráceno zboží na základě požadavku odběratele, účtuje se režie a manipulační poplatek ve výši 10% z fakturované částky vraceného zboží za každý započatý měsíc (30dní), naběhlý od dne převzetí zboží odběratelem.

Reklamace jakosti se v případě zavinění dodavatelem řeší obratem výměnou vadného zboží za nové. Případné množstevní rozdíly zjištěné odběratelem musí být prokazatelně doloženy třetí osobou. Aby mohla být reklamace uznána musí být uplatněna nejpozději do 8 dnů od doručení zboží. Záruční doba běží v délce 6 měsíců od termínu převzetí zboží.

Zboží zaslané do zahraničí lze vrátit jen po vzájemné dohodě.

zpět

 

NEBEZPEČÍ ŠKODY
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. Jestliže je prodávající povinen podle smlouvy předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu zboží kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci v tomto místě.

Používání námi dodávaných výrobků, jako např. čisticích prostředků, sprayů, tužek, atd... je na vlastní nebezpečí odběratele. Odběratel je povinnen před každým použitím námi dodávaných výrobků, tyto odzkoušet pro ověření, zda vyhovují jeho předpokládaným užitným účelům. Dodavatel nenese žádnou vinu za případné škody tímto vzniklé.Odběratel se řídí doporučeními uvedenými v nabídce, nebo návodu na použití zboží popř. obvykle používanými při manipulaci s podobným druhem zboží.

Zboží uvedené v naší nabídce, jako např.náhradní díly (cívky,nože,...) nejsou v některých případech originálními výrobky příslušné značky, ale svoji funkcí a kvalitou je plně nahrazují.

zpět

 

PRÁVNÍ VZTAH
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Místo plnění je Polygrafická 709/4, 108 00 Praha 10.

zpět

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení